รายงานผลการส่งต่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                          วิทยาลัยการอาชีพนาทวี