รายงานผลการส่งต่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี