คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน

เพื่่อให้การใช้พลังงานของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2566 มีประสิทธิภาพและประหยัด เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลัง ดังเอกสารแนบท้ายนี้