ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)