ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่อยู่แนบท้ายนี้)