ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่อยู่แนบท้ายนี้)