ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่อยู่แนบท้ายนี้)