เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาวิจัย ของครูผู้สอนสู่สาธารชน งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน จึงขอเผยแพร่ผลงานดังกล่าวลงเว็บไซต์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(รายละเอียดดังแนบ)