ร่วมต้อนรับ พันเอกเลอศักดิ์ แก้วหนูนวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี และคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร คณะครู และติดตามการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง