ประชุม โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔