ประชุมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา