หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบ