ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)