กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖