ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕