การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕)