กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมปลุกกระแสและพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก