ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวะ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ