วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี