ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบนโยบายปฏิบัติราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการ และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา