ประชุมเรื่องขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ