การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖