ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ความพร้อมการขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา ๒๕๖๗