รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ในการนี้ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
จึงขอรายงานผลการส่งผลงานวิจัยดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้