ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่แนบท้ายนี้)