กำหนดการ การจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการ การจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
และพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖
วันที่  ๖ – ๗  มีนาคม  ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมกฤษณา  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี