ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒(เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๖)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน