การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๑๑