ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้