ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)
ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้