เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาวิจัย ของครูผู้สอนสู่สาธารณชน งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
จึงขอเผยแพร่ผลงานดังกล่าวลงเว็บไซต์
(รายละเอียดดังแนบ)