เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ทางเว็บไซต์ www.nathawee.ac.th
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)