ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นร. นศ. ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

👉 การกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.๑ และระดับชั้น ปวส.๑ ทุกแผนกวิชา ตามประกาศด้านล่างนี้

(ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้)**