ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่องการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นร. นศ. ระดับปวช. ๒-๓ และ ปวส.๒)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

👉 การกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.๒, ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ทุกแผนกวิชา ตามประกาศด้านล่างนี้