โ่ครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

     ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้จัดโ่ครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ศึกษาดูงาน ๒ สถานที่ คือ ๑)กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ และ 2)ปันหยาบาติก อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒๐ คน