ธุรกิจที่ทำการบ่มเพาะในศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ธุรกิจอุปกรณ์บีบเจลด้วยเท้า

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีธุรกิจที่ทำการบ่มเพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ธุรกิจ ได้แก่

        ธุรกิจที่ ๓ : ธุรกิจอุปกรณ์บีบเจลด้วยเท้า