ธุรกิจที่ทำการบ่มเพาะในศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ธุรกิจผ้าปาเต๊ะเพ้นท์และปักเลี่อมดีไซน์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีธุรกิจที่ทำการบ่มเพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ธุรกิจ ได้แก่

        ธุรกิจที่ ๖ : ธุรกิจผ้าปาเต๊ะเพ้นท์และปักเลี่อมดีไซน์