คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายรัฐบาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
และ ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายรัฐบาล
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔