โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.

วันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการ และนางบุปผา ไตรเมศ พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.

โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้รับรางวัล ตามรายการดังนี้

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ (ประเภทที่ ๕ )

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ (ประเภทที่ ๑)

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับภาคใต้ (ประเภทที่ ๔)

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับภาคใต้ (ประเภทที่ ๒)

ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี