รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้จัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

สามารถเข้าดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
*ได้ที่ลิงค์ตามที่อยู่แนบท้ายนี้*