รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้จัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สามารถเข้าดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

*ได้ที่ลิงค์ตามที่อยู่แนบท้ายนี้*