ฝ่ายบริหาร

ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

นายนรินทร์ รัตน์แก้ว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสุมาลี รักโข

ตำแหน่ง : ครู คศ.๓ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววราพร เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวรรณา อุทัยสิริ

ตำแหน่ง : ครู คศ.๒ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่หลัก : ครู คศ.๒ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ