ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (Nathawee Industrial and Community Education College)

ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

          กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคม ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  โดยให้ความเสมอภาคและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในเมืองใหญ่และชนบท  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวาง  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอีกทางหนึ่งของนักเรียนในชนบทจะเรียน  จึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาทางด้านวิชาชีพ  ประเภทวิทยาลัยการอาชีพ  ในระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคคลทางด้านวิชาชีพในการรับรองตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ  ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในชนบท เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
กรมอาชีวศึกษา  ซึ่งจัดการศึกษาด้านอาชีพ และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อเป็นอย่างมาก  และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ (นายก่อ   สวัสดิ์พานิชย์)  ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาจึงได้ประสานมายังศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ให้จัดทะข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดตั้ง  วิทยาลัยการอาชีพ  มีการพัฒนาหาที่ดินเพื่อดำเนินการหลายแปลง  ดังนี้

           ๑. ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพ่อเตี้ย  หมู่ที่ ๒  ต.ม่วงงาม  อ.สิงหนคร  เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่

           ๒. ที่ดินวัดตางหน อ.สิงหนคร  เนื้อที่ประมาณ  ๒๓๐  ไร่  เป็นที่ดินต้องเช่าจากวัด

           ๓. บริเวณที่เป็นสาธารณประโยชน์ตำบล  ข้างริมถนน  สายนาทวี - วังบวบ - จะนะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาทวี ๓ กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่

           ๔. ที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบล ข้างริมถนน สายนาทวี - วังบวบ - จะนะ เป็นถนน ร.พ.ช. ลาดยางห่างจากอำเภอนาทวีประมาณ ๖ กิโลเมตร มีที่ดินเตรียมไว้มากกว่า ๕๐ ไร่

           ๕. ที่ดินสารธารณประโยชน์ ทุ่งหม้อแตก ห่างจากอำเภอนาทวี ๖ กิโลเมตร จำนวน ๔๐๐ ไร่

           ๖. ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งด่าน ห่างจากอำเภอนาทวี ๑ กิโลเมตร ถนนสายนาทวี - ประกอบ เนื้อที่ ๑๕๐ ไร่  ใกล้ชุมชนและสถานที่ราชการ

          โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอนาทวี (นายเชียร สุวรรณรัตน์) และศึกษาธิการอำเภอนาทวี (นายอมร  บุญช่วย)  กรมอาชีวศึกษา จึงได้พิจารณาเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งด่าน  เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ  ห่างจากอำเภอนาทวี ๑  กิโลเมตร  บนถนนสายนาทวี - ประกอบ  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ มีลักษณะพิเศษคือ ใกล้ชุมชนและส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๗ โดยมีนายชำนาญ เอกพันธ์ เป็นผู้ประสานการจัดตั้ง

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ปี พ.ศ.๒๕๓๗  -  ปี พ.ศ.๒๕๔๗  นายชำนาญ  เอกพันธ์           ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.๒๕๔๗  -  ปี พ.ศ.๒๕๕๘   ดร.สิทธิพงศ์  นกแอนหมาน  ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘  -   ปี พ.ศ.๒๕๕๙   นางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงค์   ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๙  -   ปี พ.ศ.๒๕๖๒   ดร.ประจวบ  จันทภาโส          ผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ.๒๕๖๒  -   ปัจจุบัน            ดร.อุษณีย์  จิตตะปาโล          ผู้อำนวยการ

ที่ตั้งของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ 1 ถนนนาทวี - ประกอบ หมู่ ๑ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ          -     ติดกับสนามกีฬาเทศบาลตำบลนาทวี
ทิศใต้              -     ติดศูนย์ปฐมวัยของเทศบาลนาทวีและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
ทิศตะวันออก   -     ติดกับถนนนาทวี - ประกอบ และชุมชน
ทิศตะวันตก     -     ติดกับค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๓

ปรัฃญาวิทยาลัย  :  ทักษะเยี่ยม มีคุณธรรม ลำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์  :  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
๓. ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ฝีมือแรงงาน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๔. ผู้สำเร็จการศึกษา เกิดความตระหนักในเรื่อง พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
๕. พัฒนาการศึกษาและสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดสังคมพาหุวัฒนธรรมให้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

เอกลักษณ์  :   "วิชาชีพล้ำเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง"

อัตลักษณ์  :   "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน"

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑ ถนนนาทวี - ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๗๔ - ๓๗๑๘๐๕ , ๐๙๕ - ๔๔๒๕๔๓๔

โทรสาร : ๐๗๔ - ๓๗๑๘๐๕

E-mail  : nathawee@hotmail.com

Facebook  : เพจประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี shorturl.at/hmEFW