ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (Nathawee Industrial and Community Education College)


ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑ ถนนนาทวี - ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๗๔ - ๓๗๑๘๐๕ , ๐๙๕ - ๔๔๒๕๔๓๔

โทรสาร : ๐๗๔ - ๓๗๑๘๐๕

E-mail  : nathawee@hotmail.com

Facebook  : เพจประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี shorturl.at/hmEFW