ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ดาวน์โหลด
๑.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๕.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖.
ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๗. ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
๘. ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
๙. ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด