ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ข้อมูลครุภัณฑ์2557.pdf (8 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ข้อมูลครุภัณฑ์2558.pdf (9 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อมูลครุภัณฑ์2559.pdf (6 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ข้อมูลครุภัณฑ์2560.pdf (12 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ข้อมูลครุภัณฑ์รวม2561.pdf (10 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ข้อมูลครุภัณฑ์รวม2562.pdf (9 downloads)

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ข้อมูลครุภัณฑ์รวม2563.pdf (16 downloads)