บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๕) โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้สื่อออนไลน์แล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๕) โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้สื่อออนไลน์แล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ผู้วิจัย : นางสาวดุษิดา  แก้วทอง
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ปีการศึกษา : ๒๕๖๓